Blog 2019-20

26. jan, 2020

In onze vorige blog ‘dualiteitsbewustzijn en vrije wil’ schreven we dat het duale er is om ons de mogelijkheid te geven, te kiezen tussen twee tegengestelden. Als er geen keuze mogelijk is, is de ‘vrije wil’ gewoon zinloos.

Dualiteit of polariteit?

Men hoort echter een onderscheid te maken tussen polariteit en dualiteit, in onze blog ‘dualiteit’ beschrijven wij hoe wij zelf deze twee begrippen definiëren. Zo houdt dualiteit telkens twee aspecten in die lijnrecht tegenover elkaar staan. In het dualiteitsbewustzijn brengt men aan de hand van de eigen, duale waarnemingen een scheiding aan. Van uit dit bewustzijn kan men niet anders dan alles op te delen in twee tegenovergestelde waarden: ‘goed en slecht’. Dit opdelen kan nooit tot een hogere visie in éénheid leiden.

Terwijl polariteit twee tegenovergestelde aspecten zijn, die samenwerken om tot een beweging te komen. Alles op aarde bestaat uit tegenovergestelden, die elkaar nodig hebben om een beweging in gang te zetten. Het één kan niet zonder het ander. Een dieper inzicht wat polariteit betreft kan leiden tot het wéten dat de ‘schijnbaar tegenovergestelde aspecten’ er zijn om een dynamisme dat nooit eindigend is te onderhouden.

Het idee dat men een afgescheiden wezen is

De meerderheid van de mensen hier op aarde leven in de veronderstelling dat ze afgescheiden wezens zijn. Waardoor ze het idee hebben dat men gewoon alles kan doen om anderen te schaden zonder daar zelf hinder van te ondervinden. Deze gedachten kunnen enkel voortkomen uit een beperkende visie waarin het als ‘goed’ beschouwd wordt, dat men anderen voor het ‘goede doel’ benadeelt en/of zelfs doodt. Terwijl het benadelen en/of doden, van andere levende wezens, nooit ‘goed’ kan zijn.

Heilige Drie éénheid

Het idee van de Heilige Drie-éénheid is ontworpen om aan één belangrijk aspect van de menselijke, Goddelijke beleving voorbij te gaan. In de Heilige Drie-éénheid is enkel sprake van de Vader (Bron), de Zoon (mannelijk component) en de Heilige Geest (het Goddelijke, voedende aspect). Het vrouwelijke component wordt op die manier opzettelijk als onbelangrijk, onbestaand, zelfs schadelijk voorgesteld. Zo wil men doen uitschijnen dat het vrouwelijke onbelangrijk is. Zeggen dat het woordje ‘Zoon’ ook van toepassing is op ‘dochter’ komt voort uit onwetendheid en de wens om het vrouwelijke gelijk te stellen aan het mannelijke. Door de beide energieën onder één noemer (zoon) te plaatsen gaat men voorbij aan de tegengestelde krachten die elkaar nodig hebben om een noodzakelijke balans te verkrijgen.

“Waar twee of drie in Mijn naam samen zijn …

… daar ben Ik in hun midden!” staat te lezen in de Bijbel. Met twee wordt duidelijk gemaakt dat als twee tegenovergestelden, die zich bewust zijn van het feit dat het nodig is , om samen te werken, om zo tot een hoger manier van Zijn te komen, God in hun midden is. Met de derde wordt het Christusbewustzijn bedoeld. Twee tegenovergestelden, samen met het Christusbewustzijn brengen de Heilige Geest van God op aarde.

Dualiteitsbewustzijn: oorzaak van alle ellende

De oorzaak van alle ellende is dat men zich, heel dikwijls onbewust, distantieert van de tegenovergestelde kracht. Dit komt meestal voort uit het denken dat men meekrijgt in de opvoeding. In veel religies worden vrouwen ‘opzettelijk’ als onbelangrijk voorgesteld (Waarmee men aangeeft dat de vrouwelijke energie onbelangrijk is). Dit doet men om de gelovigen te kunnen manipuleren om zaken te doen die totaal indruisen tegen het ‘menselijke, basale denken’ dat oorspronkelijk aangeeft dat het niet juist is om anderen te benadelen.

Als het mannelijke en vrouwelijke, binnen het 'individu' evenwichtig samenwerkt, is dit individu ‘niet meer’ manipuleerbaar. Niet vanuit het eigen denken en ook niet van buitenaf!

Het mannelijke is de uitbreidende kracht en het vrouwelijke de samentrekkende kracht. Zelf was ik (Eddy) voor Rita en ik elkaar ontmoetten mij niet bewust van die mannelijke kracht. Tot wij gingen samenwonen en de ex van Rita aan de deur stond. Ik was zo woedend dat ik wou buiten vliegen om hem een pak rammel te geven. Iets dat ik nooit zou gedaan hebben voor één van mijn vorige partners. Gelukkig was Rita er om mij te weerhouden om gekke dingen te doen. In mezelf voelde ik die mannelijke kracht die naar buiten wou. Maar gelukkig was Rita er om die kracht in te perken. Achteraf hebben we er nog vaak om gelachen.

Dit is een klein voorbeeld dat grote gevolgen zou kunnen gehad hebben. Wat als Rita mij zomaar had laten doen? Zonder dat we er erg in hadden was er toen al een evenwicht tussen het mannelijke en vrouwelijke in ons samenzijnDit evenwicht weerhield ons beiden ervan om geweld te gebruiken dat zou kunnen leiden tot nog meer onevenwichtigheid. In dat ene kleine moment hebben wij gekozen voor iets dat groter, Goddelijker is dan het veroorzaken en onderhouden van ellende. We hebben achteraf ook geen problemen meer met deze man gehad.

Mannelijk, vrouwelijk in de samenleving

Samenlevingen en groeperingen waarin men het vrouwelijke als ondergeschikt beschouwd kunnen alleen maar vernietigend werken, omdat er geen grens gesteld wordt aan de uitbreidende kracht. Samenlevingen en groeperingen die het mannelijke als ondergeschikt beschouwen komen niet in hun kracht, omdat zij door de samentrekkende kracht, zichzelf beperken tot het aanvaarden van situaties die niet voedend zijn. Er is geen uitbreiding, geen groei mogelijk.

Het is werkelijk de bedoeling dat men inzichten krijgt over de samenwerking van deze twee krachten, die werkzaam zijn binnen ‘ieder mens’, om tot een evenwichtig leven te komen. Een samenwerking waarin het Goddelijke vrije toegang krijgt om Zichzelf te manifesteren hier op aarde!

Waar twee in Mijn Naam samen zijn, ben Ik in hun midden!”, geeft duidelijk aan dat diepe inzichten in het duale onherroepelijk leidt tot ‘spirituele bewustwording'! Het derde component, de Heilige Geest, de Christus, de Goddelijke Liefde, vervult de belofte: “Waar twee of drie in Mijn Naam samen zijn ben Ik in hun midden!” Men maakt echter het begin met het verenigen van de twee ‘schijnbare’ tegenovergestelden.

Eddy en Rita

23. jan, 2020

Het is de regelmatige lezer van onze blogs misschien al wel opgevallen dat wij steeds over ons en wij, spreken of schrijven. Een enkel keer om werkelijk duidelijk te maken dat het over één aspect van ons tweeën gaat, spreken of schrijven wij over Eddy of Rita of één van ons. Dit doen wij heel bewust. Dit doen wij omdat het ontzettend belangrijk is om het dualiteitsbewustzijn te overstijgen. Zodat men enige notie kan krijgen van hoe het is, om als een mannelijk en een vrouwelijk aspect, samen te werken. Deze samenwerking is van groot belang om tot een hoger spiritueel begrip te komen. Wij gaan er van uit dat als twee mensen, die in het menselijke denken als tegenpolen gezien worden, kunnen samenwerken, het ook mogelijk is om die twee aspecten binnen zichzelf te verenigen.

Dualiteit?

Het is absoluut niet onze bedoeling te gaan verklaren waar het dualiteitsbewustzijn vandaan komt. Dat is op zich vrij complex en tegelijkertijd heel eenvoudig. De oorsprong is niet echt belangrijk. Wel belangrijk is, is dat men met de juiste, voedende inzichten deze dualiteit bij zichzelf kan opheffen.

Dualiteit is in die zin belangrijk dat men een keuze kan maken, als er geen keuze kan gemaakt worden is dualiteit gewoon zinloos.

Vrije wil?

Vrije wil kan alleen maar werken als men keuzes kan maken. Keuzes zijn alleen maar mogelijk als er minimum twee mogelijkheden zijn. Deze mogelijkheden ‘moeten’ het tegenovergestelde van elkaar zijn. Aanvankelijk kan men kiezen tussen twee aspecten. Laten we het ene aspect ‘goed’ noemen en het andere ‘slecht’. Er bestaan ontzettend veel variaties op ‘goed’ en ‘slecht’ maar uiteindelijk komen ze allen uit op deze twee aspecten. Nogal wat mensen geloven dat er geen slechte keuzes bestaan. Volgens hen zijn alle keuzes goed omdat ze zouden leiden tot diepere inzichten.

Als alle keuzes goed zijn, kan men alleen maar kiezen voor het goede. Als die keuzes die slecht aflopen toch zo goed zijn hoeft men niet meer te kiezen. Jahooeee, alles is goe-oed!!! Maar zo werkt het niet natuurlijk. Te denken dat alle keuzes goed zijn, houdt een kinderlijke visie op de werkingen van de vrije wil in, deze visie zal nooit tot een duidelijke keuze kunnen leiden.

Niet kiezen is ook kiezen

Of men nu een keuze maakt of niet, men kiest altijd. Als men ontevreden is over iets of het eigen leven en men er niets aan doet om dat te veranderen, maakt men ook een keuze. Dan spreekt men over acceptatie. Men kiest dus om die situatie te aanvaarden. Meestal doet men dit omdat men ‘denkt’ dat men niets kan veranderen aan het eigen leven of die situatie. Maar acceptatie komt in de meeste gevallen voort uit gemakzucht. Het is veel gemakkelijker om niets te doen en genoegen te nemen met het oude vertrouwde. Men kiest er met de vrije wil dus voor om te blijven zitten waar men zit. Als men dat doet moet men maar genoegen nemen met de gevolgen van die keuze.

Anderen kiezen wel voor jou

Zelfs als men de keuzes aan anderen overlaat, maakt men een keuze om die anderen op hun woord te vertrouwen en ze te volgen. Dus, iedere keuze die men maakt is die van zichzelf!

Mogelijkheid tot spirituele groei

Dualiteit is er dus om jou de mogelijk te geven om je vrije wil te benutten. Zolang men geen duidelijke keuze maakt over dat wat men werkelijk wil in het leven zal men situaties aangeboden krijgen die een duidelijke keuze vragen. Natuurlijk kan men uit vrije wil ervoor kiezen om deze situaties te accepteren zoals ze zijn. Maar door ze te accepteren geeft men aan dat men er maar niet genoeg van krijgt. Dit werkt naar twee kanten door, zowel goed of slecht.

In 2005 lieten wij beiden weten dat we genoeg hadden van het leven dat we toen hadden en dat wij iets geheel anders wilden. Zonder dat wij elkaar kenden lieten wij dat samen op bijna de zelfde tijd weten aan het Goddelijke en 14 dagen later kwamen wij op elkaars pad. We hebben toen moeten kiezen tussen blijven zitten waar we zaten of samen verder gaan. Wij kozen voor het laatste. Deze keuze heeft ons in een stroomversnelling gebracht wat het spirituele bewustzijn betreft. Ons leven zou er geheel anders uitgezien hebben als we die keuze niet gemaakt hadden. Tegnwoordig moeten wij niet zoveel keuzes meer maken. We kiezen er wel voor om ons aan de keuzes te houden die spiritueel voedend zijn voor ons beiden!

Men kan de dualiteit opheffen door er uit 'vrije wil' voor te kiezen, het eigen bewustzijn op te tillen tot een spirituele beleving.

Eddy en Rita

23. jan, 2020

Het belang van communicatie wordt zwaar onderschat! Dat is te merken aan de vele sociale media die er zijn om mensen aan te zetten tot het communiceren met elkaar. Met de komst van sociale media dachten veel mensen dat er heel wat zou veranderen wat bewustzijn betreft. En inderdaad, er is heel wat veranderd, we zijn nog lager gezakt dan voorheen. Het lijkt wel alsof men alleen maar plaatjes en onrust stokende berichten kan delen.

Communicatie weigeren

Als men kijkt naar FB, is duidelijk te zien dat veel mensen gewoon weigeren om te communiceren. Ze zijn alleen maar op zoek naar bevestigingen die hen ter plaatse doen trappelen. Zodat ze niet de verantwoordelijkheid voor het eigen leven moeten nemen.

Veel mensen zijn ook van mening dat men communiceert als men de eigen ellende deelt op sociale media. Ze krijgen dan ook veel reacties van anderen, sommigen vertellen dan ook hun verhaal. Reacties zoals; “O, wat erg!”, “Zo voel ik het ook!”, “Heel herkenbaar!”, geven een ellendig verhaal bestaansrecht. Het 'lijkt' erop dat het normaal is dat er alleen maar ellende is. In die visie is iemand zonder problemen abnormaal, onbestaande, een leugenaar.

Communicatie kan leiden tot een hoger spiritueel leven

Vragen die eventueel tot een hoger inzicht en verbetering kunnen zorgen, worden niet beantwoord en zelfs verwijderd. Ook in FB groepen die er op gericht zijn diepere inzichten te verwerven worden vragen én duidelijke antwoorden, die soms wel eens kunnen kwetsen, angstvallig vermeden. Men zou denken dat klare, doch beleefde, reacties zouden kunnen leiden tot een hogere manier van denken. Maar neen, men kan de waarheid blijkbaar niet aan. Het oude vertrouwde, lagere denken heeft bij veel mensen voorrang op nieuwe, verfrissende ideeën.

Actualiteiten

De meerderheid van de mensen denkt dat reageren op en ter sprake brengen van, dat wat actueel is, een hoge vorm is van het elkaar bewust maken van dat wat er speelt op het moment. Vanuit het dualiteitsdenken reageert iedereen verschillend op de onderwerpen die op het moment in de belangstelling staan. Men denkt dat die onderwerpen heel belangrijk zijn. Waardoor men het allerbelangrijkste vergeet. De ontwikkeling van het eigen denken tot een hoger denken, waarin men diepere inzichten kan verwerven over de actualiteiten die enkel maar voor afleiding zorgen wat betreft het verbeteren van het eigen leven én de eigen spirituele beleving.

Angst voor ‘échte’ communicatie

Wij merken dat échte communicatie voor veel personen een moeilijk item is. Veel mensen denken dat ze de zaken die ze geloven moeten verdedigen. Als ze wat simpele maar voor hen moeilijke vragen krijgen, haken ze af. Blijkbaar willen ze geen gezichtsverlies lijden, waardoor ze alle communicatie die hen tot hogere gedachten kunnen brengen vermijden. Deze angst leidt tot niet (meer) reageren op reacties, het verwijderen van berichten, het blokkeren van mensen die moeilijke, maar beleefde, vragen stellen, enz …

Communicatie bij tweelingzielen

Opvallend is dat veel mensen die zichzelf in een ander als tweelingziel herkennen na een korte periode enkel nog kunnen communiceren via elektronische communicatie middelen. Even later worden zelfs deze communicatie middelen, omdat ze alleen maar kunnen vechten met elkaar, afgesloten. De meeste van hen laten de wereld weten dat de communicatie verder verloopt op een ander, volgens hen hoger niveau. Ze gaan graag voorbij aan het feit dat de ander het niet op die manier beleeft.

Communicatie is écht belangrijk

De dag dat iemand ons iets communiceert dat ons van onze sokken blaast stoppen wij niet meer met vragen. Zelfs als dit voor iedereen zichtbaar is. Wij blijven zoals wij het hier zelf zeggen deze persoon de pieten uit de neus vragen, met andere woorden, we willen er alles maar dan ook alles van weten. Men mag ons dan als dom, zelfs onwetend beschouwen. Daar zitten wij niet mee. We hebben samen een mooie communicatie opgebouwd maar we willen echt nog veel meer weten! Het leven op zich biedt een onbegrensd vermogen dat er op wacht om ontdekt te worden.

Wij hebben een absolute drang om dit vermogen en nog veel meer te herontdekken!!!

Eddy en Rita

21. jan, 2020

Nog heel wat mensen raden anderen aan om hun emoties te omarmen. Dit was een raad die het in de vorige eeuw goed deed. Veel mensen waren afgesneden van hun emoties. Wat emoties betreft zijn we in het collectieve bewustzijn een stuk verder. Zo werd nog niet zo lang geleden, algemeen aangenomen dat mannen niet mochten huilen. Ondertussen trekken heel wat mannen zich hier niets meer van aan. Ze huilen als ze verdriet hebben. Sommigen doen dit zelfs in het openbaar.

Emoties of symptomen van emoties?

Nogal wat mensen denken dat de symptomen van emoties gelijk zijn aan de emoties. Symptomen zijn verschijnselen waaraan men iets herkent. Als iemand weent denkt men al snel dat die persoon verdriet heeft en zegt men dat hij/zij die emotie moet omarmen. Terwijl wenen ook een verschijnsel kan zijn van vreugde of ontroering. Men kan ook na een inspanning die voortkomt uit angst, waar de adrenaline er voor zorgt dat men vlucht, wenen als de spanning voorbij is. Er zijn ook mensen die van de spanning of van verdriet heel hard gaan lachen. Men zou denken dat ze blij zijn maar nee ze uiten hun verdriet op deze manier. Het is dus aan de hand van de symptomen moeilijk in te schatten met welke emotie(s) men juist te maken heeft.

Inzichten in de functie van emoties

Het is voor zichzelf van groot belang dat men inzichten verkrijgt in de functie van emoties, als men werkelijk wil evolueren tot een bewust mens. Bewustwording is tegenwoordig een belangrijk issue. Veel mensen willen mentaal maar ook spiritueel groeien. Dit kan niet als men een overdreven aandacht heeft voor beperkende emoties. Men kan geen inzichten verwerven als men de uitwerkingen van emoties blijft omarmen. Inzichten verwerft men tijdens de momenten dat men niet door die emoties overvallen wordt. Inzichten zorgen er voor dat men niet zo snel meer onderuit gaat als de symptomen de kop opsteken.

Inzichten verwerven betekent niet dat men de oorsprong van die emoties gaat zoeken, daar kan men een leven lang mee bezig zijn, zonder dat men werkelijk achter de oorzaak komt. De oorzaak vinden leidt dikwijls tot het beschuldigen van anderen, waardoor men de macht over het eigen leven overdraagt aan die persoon of personen.

Inzichten verkrijgt men door een rationele benadering en zich af te vragen waar emoties voor dienen. Zo geeft angst jou een impuls om te vluchten of jezelf te verdedigen als er gevaar dreigt.

Belangrijke vragen als men verder wil naar een hoger bewustzijn

Het is van 'groot belang' dat men zichzelf de volgende vragen stelt: “Wil ik dit gedoe met emoties voor een groot deel van mijn verdere leven volhouden? Of wil ik meer inzichten in die emoties, zodat ik kan groeien naar een hoger bewustzijn waar emoties mij niet meer kunnen belemmeren?”.

Wijzelf hebben geen last meer van belemmerende emoties. We hebben er heel wat blogs over geschreven. We nodigen jou uit tot lezen én in overweging nemen van dat wat wij schrijven. Onze blogs komen voort uit onze eigen levenservaring en het in overweging nemen van alles wat enigszins belastend of voedend kan zijn voor onze spirituele groei.

De pijn van het niet-Zijn

Emotionele onafhankelijkheid

Natuurlijke controle over de emoties

Funcionele aanwezigheid

Enz ...

Eddy en Rita

15. jan, 2020

Plaatjes delen, het lijkt een nieuw soort religie te zijn. Iedereen lijkt plaatjes met inspirerende teksten te delen. Zo ‘lijkt’ het ook alsof diegenen die plaatjes delen weten waarover de plaatjes gaan. Dat men niet weet wat men deelt hebben wij al dikwijls ervaren. We vinden het een goed idee om zo af en toe eens te reageren op een plaatje. We stellen wat vragen of geven gewoon ons gedacht over dat wat men meent te moeten delen. In de meeste gevallen komen er geen reacties terug, wat er volgens ons op duidt dat men niet weet waarover het gaat of dat men alleen maar graag plaatjes deelt en daar verder niet over nadenkt. Zelfs mensen die op hun pagina vertellen dat ze met bewustwording bezig zijn reageren niet terug.

Leuk plaatje en ook een reactie terug!

Onlangs kregen we een plaatje te zien dat onze aandacht trok. We hebben er even over gepraat en kwamen tot een conclusie die we dan ook deelden met de deler van het plaatje. Op het plaatje was het volgende te lezen: “Ik hou van mensen die van in het begin duidelijk zijn, die eerlijk zijn over wat ze voelen en denken en zichzelf laten zien zoals ze werkelijk zijn.”. Wel, zo een plaatje trekt onze aandacht.

Onze reactie was de volgende: “Dat is fijn, tot je dat werkelijk zo toepast dan lig je rap uit de vriendenkring. Zelf dikwijls genoeg mogen ervaren.

Er zijn weinig mensen die er tegen kunnen dat je eerlijk bent en beleefd je zegje doet. Dan oordelen zij dat je niet mag oordelen.

Waarop, hoera, de persoon terug reageerde met: “Voor mij betekent duidelijkheid en eerlijkheid niet dat je er alles maar uit flapt, zonder rekening te houden met de gevoelens van anderen. Het betekent wel dat je geen rookgordijnen opwerpt en geen leugens vertelt.”.

En wij uiteraard zoals het de beleefdheid betaamt terug reageerden met: “Als men geen leugens verteld, verteld men de waarheid. Als mensen vragen stellen en een eerlijk antwoord verwachten kan men geen rekening houden met hun gevoelens.

Als men rekening gaat houden met de gevoelens gaat men het zo omfloerst brengen dat er geen duidelijkheid meer is.

Dan maar zwijgen? Alweer?”. Zoals gewoonlijk, geen reactie meer terug. 

Wat willen mensen eigenlijk?

Willen ze dat men eerlijk is of willen ze dat men de eigen gedachten zo omfloerst gaat brengen dat er geen duidelijkheid is?

Zelf zeggen wij gewoon wat er op onze tong ligt. We hebben ondervonden dat, dat de beste manier is om iets te zeggen. Wij houden geen rekening met elkaars gevoelens en in plaats van in onze schelp te kruipen, te schelden, of boos te worden bevragen we elkaar. Wat bedoel je? Hoe zie jij dat? Waar wil je naartoe? Wat is de beste oplossing? Zijn er nog zaken die je wil bespreken? Deze houding heeft ons al heel wat mooie vruchten gebracht! In een mum van tijd zijn de zaken die belemmerend kunnen werken uit de weg geruimd.

Is dat niet de bedoeling van eerlijkheid, duidelijkheid en van spirituele groei?

Of is eerlijkheid en duidelijkheid er alleen maar om elkaar op een zachte manier - te wijzen op de dingen die men eventueel, maar het moet niet, neem je tijd ervoor, want het zit nog heel diep bij je, enz… - te helen?

Wie houdt men hier voor de zot? Zachte heelmeesters maken stinkende wonden!

Eddy en Rita